REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


VOLVO MASZYNY BUDOWLANE POLSKA SP. Z O.O.§1. Informacje podstawowe


1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego OnlineParts Volvo (dalej "Sklep" oraz "Volvo") oraz stroną zawieranych za jego pośrednictwem umów sprzedaży towarów jest Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Młochowie (05-831) przy Al. Katowickiej 215, KRS 0000101781, NIP: 896-13-21-0578, Regon: 932783957, kapitał zakładowy: 10.000.000 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 0000101781

2. Dane kontaktowe z administracją "Sklepu" są następujące:
Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.
Młochów 05-831
Al. Katowicka 215
Adres e-mail:
reception.vcepl@volvo.com.
Telefon/faks:
+48-22-383-46-50

3. Oznaczenia, logo firmowe i symbole są objęte prawem o ochronie znaków towarowych należących do Volvo Trademark AB oraz Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.

4. Zakupów w "Sklepie" mogą dokonywać osoby fizyczne, pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych i adres zamieszkania w Polsce, prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne, które mają siedzibę na terenie Polski, zwane dalej Klientami. Osoby fizycznie, nie prowadzące działalności gospodarczej (konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego) mogą dokonywać zakupów innymi kanałami dystrybucji.

5. Przedmiotem sprzedaży są części do maszyn budowlanych Volvo oraz materiały eksploatacyjne, zwane dalej Towarami. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia stanowi ofertę zakupu wskazanego przez Klienta towaru Przyjęcie oferty przez Sklep następuje w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres mailowy.

6. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu i cen na poszczególne towary. Zmiana cen nie dotyczy wcześniej złożonych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep zamówień, które nie zostały zrealizowane do czasu zmiany cen na stronie Sklepu.

§2. Składanie zamówień1. Zamówienia na towary należy składać przez wypełnienie formularza zgodnie z procedurą składania zamówień w "Sklepie". W przypadku wpisania do formularza zamówienia danych niepełnych, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

2. Ceny wszystkich towarów w Sklepie są cenami netto (bez podatku VAT) wyrażonymi w złotych polskich. Koszt dostawy (przesyłka kurierska) danego towaru, będzie widoczny przy składaniu zamówienia. Opłata za dostawę (przesyłkę), obciąża Klienta i będzie doliczona do ceny za towar.
3. "Volvo" zapewnia dostawy zamówionych towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Klient może dokonać wyboru jednej z podanych form płatności zaznaczając odpowiednią rubrykę w formularzu zamówienia.

5. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT na dane wskazane w zamówieniu.

6. Dalsza korespondencja z Klientem, w szczególności potwierdzenie zamówienia, będzie prowadzona poprzez pocztę elektroniczną na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail.

7. Korespondencja ze "Sklepem" poza formularzem zamówienia będzie możliwa również poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazanych w § 1 ust 2 niniejszego Regulaminu.

§3. Składanie zamówień1. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

2. "Volvo" nie gwarantuje pełnej dostępności wszystkich towarów znajdujących się w ofercie "Volvo". W przypadku braku dostępności "Volvo" niezwłocznie zawiadomi klienta drogą mailową o braku dostępności danego Towaru i przewidywanym terminie jego dostępności.

3. Jeżeli towar nie będzie dostępny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia zamówienia, Klient może anulować zamówienie. Dokonane płatności zostaną Klientowi zwrócone w ciągu 21(dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania od Klienta rezygnacji z zamówienia.

4. Jeżeli towar nie jest dostępny w zamawianej ilości Klient po otrzymaniu takiej informacji może zamówić mniejszą ilość towaru lub anulować zamówienie. W przypadku anulowania zamówienia dokonane płatności zostaną Klientowi zwrócone w ciągu 21(dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania od Klienta rezygnacji z zamówienia.

5. "Sklep" zastrzega możliwość wystąpienia w opisie towarów niezamierzonych błędów, w tym również dotyczących cen sprzedaży. W przypadku wystąpienia błędów w zakresie cen towarów lub kosztu dostawy, w sytuacji gdy właściwa cena (koszt dostawy) jest niższa Klient zostanie obciążony ceną niższą, jeżeli właściwa cena (koszt dostawy) jest wyższa Klient zostanie obciążony ceną wyższą lub może anulować złożone zamówienie przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail wskazany w § 1 ust 2 niniejszego Regulaminu. W przypadku anulowania zamówienia dokonane płatności zostaną Klientowi zwrócone w ciągu 21(dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania od Klienta rezygnacji z zamówienia.

6. Zamówienia będą realizowane (pod warunkiem dostępności towaru) w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (za wyjątkiem sobót i niedziel oraz świąt państwowych). Termin realizacji zamówienia będzie liczony od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep oraz otrzymania przez Sklep płatności od Klienta (jeżeli została przez Klienta wybrana opcja płatności inna niż dostawa za pobraniem).

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej. W takim przypadku Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta (na podany przez Klienta adres e-mail) o braku możliwości realizacji zamówienia oraz zwróci dokonane przez Klienta płatności w terminie 21 dni od daty powiadomienia klienta.

§4. Dane osobowe1. Złożenie zamówienia przez Klienta będzie uznane jako wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie , administrowanie i przechowywanie danych osobowych Klienta w celu realizacji zamówienia.

2. Klient wybierając w zamówieniu opcję dostawy na wskazany adres, wyraża zgodę na realizację dostawy przez wskazaną w formularzu zamówienia firmę kurierską (Przewoźnika). W przypadku braku wyboru innej opcji dostawy, dostawa będzie realizowana jako usługa standardowa (podstawowa). Klient wybierając w zamówieniu opcję dostawy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Przewoźnika danych osobowych Klienta w celu realizacji usługi - dostawy.

3. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy Sklepu, za wyjątkiem danych których zachowanie wynika z innych obowiązujących przepisów (np. podatkowych). W celu usunięcia danych osobowych Klient obowiązany jest do złożenia oświadczenia elektronicznie - pocztą e-mail (na adres reception.vcepl@volvo.com)

§5. Rękojmia, gwarancja i postępowanie reklamacyjne1. Na sprzedane towary "Sklep" udziela Klientowi gwarancji jakości na okres 12 miesięcy liczony od daty dostawy, za wyjątkiem towarów (części) używanych oznaczonych w numerze części prefiksem "DMP" na które nie jest udzielana gwarancja. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji na nową zakupioną część zamienną do maszyny maksymalnie na okres do 24 miesięcy od daty zakupu, w przypadku montażu zakupionej części przez serwis Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o. (możliwość wydłużenia gwarancji w takim przypadku wymaga w każdym przypadku potwierdzenia przez "Sklep"). W przypadku wymiany Towaru na nowy okres gwarancji, nie biegnie na nowo lecz wydłuża się o okres od daty zgłoszenia wady do daty wymiany Towaru.

2. Klient (nie posiadający statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego) składając zamówienie wyraża zgodę na to, że na sprzedany Towar zostaje wyłączona rękojmia za wady fizyczne.

3. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę: a) czy nie posiada zewnętrznych uszkodzeń wynikających z transportu; b) czy jest zgodna z zamówieniem.

4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzeń wynikających z transportu (np. opakowanie towaru jest rozerwane, wgniecione) Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu reklamacyjnego w chwili odbioru przesyłki w obecności doręczyciela i przekazania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamacją w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem niezwłocznie do "Sklepu" na adres e-mail wskazany w § 1 ust 2 niniejszego Regulaminu. Jeżeli protokół reklamacyjny nie zostanie spisany uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym w transporcie. Sklep odpowiada wówczas tylko za ewentualne wady ukryte towaru powstałe z winy producenta.

5. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku montażu lub eksploatacji towaru w sposób niezgodny z warunkami montażu lub użytkowania;

b) uszkodzeń powstałych na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie;

c) uszkodzeń niewynikających z wady tkwiącej w towarze

6. Tryb zgłaszania reklamacji (zgłoszenia wad objętych ochroną gwarancyjną) jest następujący:

a) Reklamacje zgłasza się pisemnie (Volvo Maszyny Budowlane Polska al. Katowicka 215 05-831 Młochów) lub e-mailem na adres reception.vcepl@volvo.com przy czym Klienta obciąża obowiązek wykazania, że "Sklep" otrzymał reklamację.

b) W treści reklamacji należy wskazać: Dane Klienta (Imię i nazwisko / Nazwa firmy/Adres/Nazwę towaru/Kopię faktury lub paragonu/Szczegółowy opis występującego problemu/ Model i numer seryjny maszyny, orientacyjna ilość przepracowanych motogodzin. Jeżeli reklamacja dotyczy części zamontowanej w maszynie wymagane jest udostępnienie maszyny do weryfikacji zasadności reklamacji, a w innych przypadkach wymagane jest dostarczenie części przez Klienta do "Sklepu"

c) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.

d) Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanej części przez Sklep lub od daty zakończenia weryfikacji maszyny z reklamowaną częścią. W przypadku reklamowania części zamontowanej w maszynie Sklep przystąpi do weryfikacji reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji wraz ze wskazaniem lokalizacji maszyny z reklamowaną częścią; w wyjątkowych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony, maksymalnie do 1 miesiąca

e) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej

f) Koszt wysyłki reklamowanej części do Sklepu pokrywa Klient

g) Uwzględniona reklamacja wysyłana jest na koszt Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.

h) Towar którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt klienta

§6. Postanowienia końcowe1. Sklep ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i dlatego należy się z nim zapoznać każdorazowo przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów.